Kinh nhật tụng chùa hoằng pháp

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào tận hư không trở thành pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, hiền khô Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ nhân từ Bồ-tát, Hộ pháp chư tôn Bồ-tát, Linh đánh hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây Phương rất Lạc nhân loại Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán nỗ lực Âm Bồ-tát, Đại vậy Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương vãi Bồ-tát, tịnh tâm Đại hải bọn chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

*

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương thơm vừa bén cừu đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước tức thì ban cho. 

Nam mô hương thơm Vân dòng Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại bi trung ương đà la ni.

Bạn đang xem: Kinh nhật tụng chùa hoằng pháp

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị đa, bà lô kiết đế, thước chén ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, tát bàn ra vạc duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà dà, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người yêu đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phân phát xà domain authority đế, ma ha phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô đánh rô, người thương đề dạ bồ đề dạ, người thương đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị dung nhan ni na, bố dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Vớ đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Cha đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị domain authority bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

*

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng lớn sâu siêu nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp khó khăn tìm cầu.

Con ni nghe thấy chăm trì tụng.

Nguyện gọi Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam tế bào Thập phương thường trụ Tam Bảo. (3 lần) 

*

KINH TÁM ĐIỀU

Kinh tám điều người trên hiểu biết,

Con Phật thời buộc phải hết tối ngày,

Dốc lòng tụng niệm ko ngơi,

Tám điều gọi biết của tín đồ bậc trên

Thứ nhất biết trần gian không chắc,

Hiểu cụ thể cõi nước yếu ớt nguy.

Thân này nào tất cả ra chi,

Đất nước, gió, lửa, hòa hợp về lại tan,

Luống rất nhiều chịu muôn ngàn đau khổ

Ngũ nóng không còn tồn tại mình sao?

Khác nào như cảnh chiêm bao,

Biến thiên sanh khử ai nào chủ trương

Lòng này đó là nguồn độc ác,

Đem thân ra cáng đáng tội tình.

Nay đà xem xét mang đến rành,

Dần dần dần xa lánh tử sanh gồm ngày.

Điều trang bị hai ta trên đây hiểu biết,

Ham mong nhiều chỉ mệt mà lại thôi.

Chết đi sống lại bao đời,

Tham là gốc khổ mấy người tỉnh đâu.

Ham ước ao ít, không cầu cạnh mấy,

Thân tâm các tự tại tiêu dao.

Điều thứ bố rõ trước sau,

Lòng không chán đủ tham cầu không ngơi.

Gây yêu cầu tội tù nhân trời tù túng bể.

Bồ-tát không như thế bao giờ,

Biết vừa yêu cầu chẳng ước dư.

Phận nghèo giữ Đạo sớm trưa an nhàn

Cốt thế nào cho trí khôn sáng tỏ.

Điều thứ tứ cũng rõ gót đầu,

Biếng lười sa xuống vực sâu.

Nên bắt buộc tinh tiến để mong tiến lên,

Phá sạch hết điều phiền óc trước.

Bốn bé ma dẹp không còn là dứt ( ),

Ngục ngũ ấm thoát ra khỏi vòng.

Thứ năm hiểu ra thuỷ chung muôn loài

Thuần chỉ hồ hết sống say, chết ngủ.

Bồ-tát thường mang đó làm lo,

Học hành chẳng cai quản công phu,

Nghe nhiều học rộng cốt đến thành tài

Trí tuệ bự vẹn đầy sau trước,

Dạy rất nhiều loài đều được an vui.

Sáu là hiểu rõ đầu đuôi,

Nghèo cùng khổ óc lắm người thù riêng

Thường phạm phải ác duyên hoạnh hoạ

Bồ-tát mang đến khắp cả muôn loài,

Một niềm đồng đẳng không hai,

Oán thân như một, lòng đầy từ bi.

Điều xấu cũ không còn vướng vít,

Kẻ xấu xa chẳng ghét không chê.

Thứ bảy biết ngủ nghê ăn uống uống,

Danh, sắc, tài, ham ý muốn là nguy.

Dù chưa chuyển đổi hình nghi,

Còn là bạn tục chẳng mê thói đời.

Áo chén pháp vào tối tưởng nhớ,

Theo đạo mầu chỉ nuốm xuất gia.

Giữ gìn trong ngọc white ngà,

Nết thanh cao giữ lại thật là thanh cao,

Lòng trường đoản cú bi lúc nào cũng đủ.

Thứ tám là biết rõ tử sanh,

Khác nào lửa cháy bên thành.

Chứa chan hại não nghĩ tình xót thương

Mở lòng rộng lớn tìm con đường cứu vớt,

Thay muôn chủng loài chịu hết đắng cay,

Khiến mang đến hết thảy muôn loài,

Đều cùng giải thoát mon ngày yên vui

Tám câu hỏi trước là địa điểm chư Phật,

Cùng những ngài Bồ-tát đại nhân,

Đều cùng làm rõ nguồn cơn,

Từ bi kiến thức sửa tròn trước sau.

Làm việc đạo xưa nay tinh tiến,

Thuyền Pháp thân chở đến Niết-bàn,

Là nơi yên tĩnh an nhàn,

Lại về cõi khổ cưu mang muôn loài.

Tám vấn đề trước ta trên đây hiểu biết,

Mở đường ra mang đến hết thảy đi,

Khiến bao loài trước gàn si,

Biết sống mái khổ, bỏ lìa muốn năm( )

Theo đạo chủ yếu tận tâm tu tập

Nếu trái là con Phật tụng đây,

Trong khi nghĩ tám vấn đề này,

Bao nhiêu phạm tội tức thời sạch sẽ ngay.

Đạo Bồ-đề trực tiếp tới nơi,

Lên ngôi Chánh Giác chỉ tích tắc thành

Đoạn tuyệt hẳn đường sanh nẻo tử,

Đời đời thường ở trong phần yên vui. 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần). 

*

KINH TỪ TÂM

Tôi từng nghe nhắc như vầy,

Một thời Xá Vệ, tại tức thì Kỳ Hoàn.

Thế Tôn cho điện thoại tư vấn chúng Tăng,

Các thầy cung kính “thưa vâng” đáp lời

Thế Tôn thuyết giảng số đông lời,

Liên quan lại tu tập nên fan từ tâm,

Là bạn rất đỗi ân cần,

Thương yêu thương trải mọi kẻ gần người xa

Tấm lòng có nhân bao la,

Thật là thuần khiết, thiệt là cao thâm.

Hướng về toàn bộ chúng sanh,

Người từ tâm trọn quên mình mà thương

Không vì chưng ái luyến vấn vương,

Không vì ao ước đợi chút con đường lợi danh

Không vì ơn tình riêng đành,

Không vì suy xét với mình kỳ lạ quen.

Thương bạn quen lẽ vớ nhiên,

Cũng thương phần lớn kẻ chưa quen bao giờ.

Xoá đi ngăn cách thân sơ,

Xoá đi ngần ngại lãnh đạm bấy lâu.

Tình yêu đương lan toả cho đâu,

Giúp xây chỗ ấy nhịp cầu cảm thông.

Người từ tâm đủ bao dung,

Đủ lòng độ lượng, đủ lòng yêu mến yêu

Với tín đồ mưu hại đủ điều,

Bất nhân tàn ác gây bao hận thù.

Người từ trọng tâm trước như sau,

Trải lòng ra mãi, đậm sâu yêu đương người

Với người oán ghét bao đời,

Nguồn thương yêu ấy có tác dụng vơi ghen tuông hiềm.

Chuyện không hay hèn nào phiền

Cho vơi bớt những nghiệp duyên cùng với người.

Người từ vai trung phong trước muôn loài,

Đem lòng yêu mến xót cảnh đời ko may.

Thương người sống kiếp đoạ đày,

Làm thân cầm cố thú nghiệp khiến chẳng lành

Hoặc loại ngạ quỷ vô hình,

Hoặc vào địa ngục, tội lỗi vương mang.

Từ chổ chính giữa như ánh trăng ngàn,

Dịu dàng soi thấu hồ hết đường trầm luân

Ở đâu gồm chúng hữu tình,

Thì nơi ấy có từ chổ chính giữa hướng về.

Như tàng lá đuối rộng che,

Chúng sinh vô lượng, trung khu từ vô biên.

Tâm tự như suối triền miên,

Thấm vào mạch sống đa số niềm an vui.

Tâm từ làm cho gốc vun bồi,

Cho fan cao thượng, cho đời vinh hoa

Thấy tín đồ khổ nạn nặng nề qua,

Lòng mình đau xót như thể khổ chung.

Thấy người niềm hạnh phúc thành công,

Lòng mình sung sướng như cùng vui theo.

Thấy người lầm lỗi không nhiều nhiều,

Lòng bản thân tha thứ, thích trìu càng hơn

Người từ tâm sống vẹn tròn,

Thương yêu bình đẳng, sắt son bền lòng

Cho cho dù không mong không mong,

Phước lành từ bỏ đến vì công đức thành.

Một là ngủ được an lành,

Bởi lòng mình đã chân thành yêu mến yêu

Bởi không lừa lọc dệt thêu,

Bởi không toan tính lắm điều chua ngoa

Tâm tình không gợn xấu xa,

Tham lam, sảnh hận, say mê mê mịt mờ.

Đầu hôm mang lại lúc tinh mơ,

Khổ ưu lặng tắt, thới thơ giấc nồng.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Bài Viết Hay Về Tình Yêu BuồN, Tan Vỡ, HạNh PhúC

Hai là rời bước khỏi giường,

Lòng mình một mực thông thường yên vui

Khi đi đứng, thời gian nằm ngồi,

Không còn tiếc nuối nhớ đua đòi mong ao.

Từ trung khu hoá giải đẹp mắt sao,

Muộn phiền, sảnh hận rã vào lỗi không.

Lòng mình luôn luôn giữ white trong,

Nguồn an nhàn trải tựa đồng bao la.

Ba là từ ái lan xa,

Làm cho cảm ứng chan hoà thuộc nhau

Ai ai ai cũng thấy quí yêu,

Đem lòng ái mộ người nêu trung khu từ

Bốn là chủng loại chẳng nên người,

Một khi cảm nhận biết người từ tâm.

Cũng dành cho những tình thân,

Hộ trì bạn được đa số thành tựu vui

Năm là thiên bọn chúng cõi trời,

Xưa cơ tu tập nên bạn từ tâm.

Thấy tín đồ nào tính ai lân,

Nay theo gia hộ để thuộc tiến tu.

Sáu là hiểm nạn sẽ chờ,

Dầu sôi lửa phỏng mịt mù tìm cung.

Cùng bao nhiêu thứ độc trùng,

Không sao xâm phạm đến vùng trú thân

Bảy vị huân tập trường đoản cú tâm,

Thác sanh Phạm bọn chúng làm dân cõi trời

Được nhiều phước báo xuất xắc vời,

Và trung ương từ được trau dồi hơn thêm.

Tám là tương đối đầy đủ thiện duyên,

Người từ chổ chính giữa biết thường xuyên chuyên cần.

Làm đến đức hạnh được thuần,

Thành vườn ruộng tốt gieo trồng đại bi

Đượm nhuần vô ngã, vô si,

Con mặt đường giải thoát bước tiến thêm gần

Khéo an trú, khéo tác thành,

Thân trung ương an ổn, vững xoàn lắng sâu.

Tâm từ lúc được khéo tu,

Làm đến trói buộc bị mau yếu ớt dần.

Không còn dấu tích tham sân,

Niết-bàn hiển lộ thênh thang thân đời.

Thế Tôn thuyết giảng mấy lời,

Các thầy vui nhận, tin rồi làm theo. 

*

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu cửa hàng Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mở mang!

Chân như 1 áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi mọi chốn,

Dứt đông đảo đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi vai trung phong chớ nghi nan,

Sắc kia nào khác cái không đâu mà!

Cái không nọ như thế nào xa mẫu sắc,

Sắc là không, không dung nhan như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân không xét cũng một mầu nạm thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi tất cả phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng ngừng đó mà,

Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy nên xét thông hầu hết lẽ,

Như hỏng không sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức không bẩn làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như thế,

Lục trằn kia cũng đề cập là không.

Đã ko nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương đưa ra mà có?

Bổn tánh không soi nó đề nghị tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn ko có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu xuất xắc diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu con đường tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật lỗi soi làu!

Không chống ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không trung ương chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng bắt buộc đạo mầu!

Tam nuốm Phật ngôi cao triệu chứng quả,

Thảy những nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này siêu thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp cần đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thiệt là buổi tối linh!

Những khổ não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thực chẳng ngoa.

Vậy nên Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, tía la yết đế,

Ba la tăng yết đế, người thương đề tát bà ha. (3 lần) 

VÃNG sinh THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc rubi tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt vào tợ nước tư nguồn khơi.

Hào quang quẻ hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện tại thân cấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ao ước độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. 

Nam tế bào Tây Phương cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật. 

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) 

Nam mô Đại bi Quán thế Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Nam tế bào Đại cầm cố Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng vương vãi Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần) 

*

SÁM KHUYẾN TU

Chữ rằng công đức vô lường,

Mười phương chư Phật thường xuyên thường độ sanh.

Ai ơi cụ chí tu hành.

Để sau mang đến bậc Vô sanh nhưng mà nhờ.

Người đời nhanh chóng biết tri cơ,

Gương lu vì chưng bụi, trăng mờ vì chưng mây.

Chở che nhờ đức cao dầy,

Dẫu tu đến mấy chẳng tày tu tâm.

Đường mê xin chớ cách lầm,

Não phiền cũng bởi thân trọng tâm của mình

Chớ cần hại vật sát sanh,

Tu nhân tích đức mới thành thanh cao

Cuộc đời như giấc chiêm bao,

Công danh phong lưu khác như thế nào lửa diêm

Phật Tiên xưa cũng bạn phàm,

Tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sanh

Nhớ xưa vương vãi Khải, Thạch Sùng,

Dẫu mang đến ngàn tứ muôn thông thường một thời

Của đời trả lại cho đời,

Giàu sang mà lại khỏi luân hồi đặng chăng?

Đổi chũm máy tạo không ngần,

Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa,

Khuyên chớ trách lẫn trời già,

Đáo đầu thiện ác chánh tà khác nhau.

Quả nhân chẳng trước thời sau,

Gẫm cơn báo ứng chậm trễ mau mấy hồi.

Người đời nghĩ này mà coi,

Giờ không toan liệu, sau rồi làm cho sao?

Khuyên đừng ngại chút công lao,

Nhắm vào bờ giác, tầm vào tận nơi.

Tâm minh vốn đang sẵn rồi,

Ở trong mình có, há xung quanh đâu xa.

Trừ nghiệp chướng, tẩy oan gia,

Trì trai, niệm Phật ấy là công phu.

Tháng ngày thấm thoát phù du,

Bóng qua hành lang cửa số dễ hầu trở lui.

Thiện căn trước vẫn tài bồi,

Đèn khêu new sáng, ngọc dồi mới xinh

Tránh vòng lục dục thất tình,

Ấy là ngoài lưới vô minh vướng nhầm.

Rõ ràng phước tội trên tâm,

Mình làm mình chịu không lầm mảy may

Máu tham tràn khắp xưa nay,

Lợi danh biết mấy mang lại đầy lòng ai.

Chớ đắm say chen lấn đua đòi,

Cũng chớ ỷ mức độ cậy tài là xong.

Vượn còn biết quí trăng trong,

Người sa vào chốn bụi trần làm chi.

Hãy theo chánh lý nhưng mà suy,

Xét mang lại thấu đáo vô vi đạo thường.

Tu hành sớm tối lo lường,

Đừng ham số đông cảnh vô thường ráng gian.

Cho giỏi hoa nở cũng tàn,

Pháo nhưng mà kêu khủng càng tung xác nhiều.

Chi bởi tìm chốn tiêu diêu,

Nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi.

Dốc lòng niệm Phật A-di,

Sớm trừ vọng niệm, tò mò và hiếu kỳ tử sanh.

A-di-đà Phật triệu chứng minh,

Chí tâm quy mạng, phù sanh chẳng cầu

Căn lành phước huệ trồng sâu,

Rõ thông hương thơm đạo nhiệm mầu lắm thay

Hoa sen thượng phẩm cao dày,

Tây Phương tịnh độ định ngày vãng sanh

Ai ơi, vắt chí tu hành,

Cho mau kết quả, quốc thành trực tiếp qua

Chúng bé phát nguyện thiết tha,

Cầu về rất Lạc, Di-đà phóng quang. 

HỒI HƯỚNG

Tụng tởm công đức vô biên

Xin mang hồi hướng gần như miền gần xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu cha chướng óc phiền

Nguyện khai kiến thức vô biên sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát chúng ta lành cùng với ta.

Nguyện rước công đức chế tạo ra ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn một số loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui. 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. 

Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam tế bào Tây phương rất Lạc quả đât Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại triệu chứng minh. 

Giờ này đệ tử, cùng rất đại chúng, kính cẩn trước Phật, thực bụng đọc tụng, kinh... Cùng xưng danh hiệu Phật. Nguyện rước công đức này hồi hướng: đạo phật sáng thêm, xe cộ Pháp hay chuyển, gió hoà mưa thuận, quốc gia hưng thịnh, quả đât hoà bình, nhân dân an lạc. 

Thứ nguyện: cầu an đệ tử ..... Cùng chư thiện phái nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân trọng tâm an lạc,

thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát trung ương Bồ-đề, trở lại chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy nhiên tu, gia quyến an khang, tin tưởng Tam Bảo càng sâu, trung ương từ đối chúng sinh tăng trưởng. 

Lại nguyện: cầu siêu hương linh ..... Thuộc chư mùi hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia những tộc, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, nương dựa vào sức Phật, cho được đạo tràng, nghe khiếp nghe Pháp, nhanh chóng thoát đường mê, sinh về Tịnh độ. 

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật! 

*

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý đại chúng, toàn bộ không ngại. (1 lạy) 

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đi đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay trang nghiêm trước ngực, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ. 